• Sprzedaż hurtowa: +48 605 997 612 / + 48 605 400 760
 • hurt@miglo.pl
KONKURS

 

 

REGULAMIN KONKURSU MIGLO.PL

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu w serwisie internetowym MIGLO.PL pt. „WAKACJE” (określanego w dalszej części niniejszego regulaminu jako „Konkurs”) jest Spółka MIGLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w m. Piaseczno (05-500) przy ul. Okulickiego, nr 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie – XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000733198, posiadająca REGON: 380316125, NIP: 1231399787 (określana w dalszej części niniejszego regulaminu jako „Organizator”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator (określany w dalszej części niniejszego regulaminu jako „Fundator”).
 3. Niniejszy regulamin (określany dalej jako „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie internetowym funkcjonującym pod następującym adresem: https://miglo.pl/ (dalej określanym jako „Platforma”) oraz poprzez mailing prowadzony z udziałem Organizatora w związku ze sprzedażą oferowanych towarów (dalej określany jako „Mailing”).
 5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji, sprawują pracownicy i/lub zleceniobiorcy Organizatora.
 6. Konkurs nie narusza ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540), w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy, w szczególności nie jest grą i grą losową, której wynik zależy od przypadku.
 7. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 kodeksu cywilnego.
 8. Udział w Konkursie nie łączy się dla jakiegokolwiek klienta Organizatora z innymi konkursami i/lub promocjami ogłaszanymi przez Organizatora.
 • 2. Uczestnik Konkursu
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy przedsiębiorca posiadający siedzibę na obszarze Unii Europejskiej reprezentowany przez pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność prawną osobę fizyczną, która zaakceptowała Regulamin (określana dalej jako „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. posiada status przedsiębiorcy mającego siedzibę na obszarze Unii Europejskiej;
 4. jest klientem Organizatora;
 5. zapoznał się z treścią Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 6. wyraża zgodę i akceptuje wszystkie warunki Regulaminu;
 7. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu,
 8. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 9. jest zarejestrowanym użytkownikiem Platformy i/lub złożył zamówienie na jakikolwiek towar oferowany przez Organizatora poprzez Mailing;
 10. w celu wzięcia udziału w Konkursie działa wyłącznie w imieniu i na rzecz jednego przedsiębiorstwa;
 11. nie jest w jakikolwiek sposób (np. osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie) powiązany z Organizatorem;
 12. uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne;
 13. nabył w okresie trwania Konkursu i opłacił na podstawie faktury VAT do końca sierpnia 2022 r. towar oferowany przez Organizatora na Platformie w cenie co najmniej 30 000 PLN netto z wyłączeniem sprzedaży towarów oferowanych po cenie specjalnej.
 14. Podmioty biorące udział w Konkursie, które nie zostaną jego zwycięzcami, co jest równoznaczne z niewygraniem jakiejkolwiek spośród nagród, zobowiązują się, że nie będą rościć jakichkolwiek pretensji, ani nie będą ubiegać się o jakiekolwiek odszkodowanie, zadośćuczynienie lub przeprosiny od Organizatora, a także nie będą publikować negatywnych komentarzy w dowolnych mediach społecznościowych, jak również nie wypowiadać się w inny sposób względem osób trzecich, w tym przedmiocie.
 • 3. Nagrody dla Uczestników
 1. Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w Konkursie są dla każdego z osobna Uczestnika, który nabył w okresie trwania Konkursu i opłacił na podstawie faktury VAT do końca sierpnia 2022 r. w okresie trwania Konkursu od Organizatora na Platformie towar w cenie:
 2. od 30 000 do 59 999 PLN netto – Play Station 5 albo hulajnoga Xiaomi;
 3. od 60 000 do 99 999 PLN netto – Iphone 13 Pro max albo Thermomix;
 4. powyżej 100 000 PLN netto – voucher z biura podróży na wycieczkę o wartości 8000 PLN albo po jednej z nagród określonych w lit. „a” i lit. „b” (np. Play Station 5 oraz Thermomix).
 5. Organizator na podstawie przepisów prawa, jest zobowiązany do odprowadzenia wszelkich należnych danin publicznoprawnych związanych z przyznaniem Nagród tym spośród Uczestników, których siedziby znajdują się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W pozostałych przypadkach Organizator nie jest zobligowany uiszczać daniny publicznoprawne związane z Konkursem.
 • 4. Miejsce i czas Konkursu
 1. Konkurs jest dostępny w formie aplikacji konkursowej opublikowanej przez Organizatora pod adresem https://miglo.pl w zakładce „KONKURS” (miglo.pl/pl/i/KONKURS/26).
 2. Termin obowiązywania Konkursu został określony na: od 1 sierpnia 2022 r., godzina 00:00 do 31 sierpnia 2022 r., godzina 23:59.
 • 5. Zasady uczestnictwa w Konkursie
 1. Zadaniem konkursowym Uczestnika jest wyłącznie nabycie w trakcie trwania Konkursu od Organizatora i opłacenie na podstawie faktury VAT do końca sierpnia 2022 r. na Platformie i/lub poprzez Mailing towaru o oznaczeniu początkowym E0***, B0***, P0***, K0****, AM*** w cenie co najmniej 30 000 PLN netto z wyłączeniem sprzedaży towarów oferowanych po cenie specjalnej. Jeżeli zakup towaru następuje poprzez Mailing, Uczestnik musi w co najmniej jednej wiadomości elektronicznej kierowanej do Organizatora zawrzeć następujące oświadczenie: „W związku z niniejszym zakupem wyrażam wolę wzięcia udziału w Konkursie MIGLO.PL i w tymże celu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych”.
 2. Zwycięzcą Konkursu zostanie każdy Uczestnik, który prawidłowo wykona zadanie konkursowe, o którym mowa w ust. 1.
 3. Organizator ogłosi zwycięzcę na Platformie i/lub poprzez Mailing niezwłocznie po zakończeniu czasu trwania Konkursu.
 4. Informacje o Konkursie będą dostępne na stronach www i profilach należących do Organizatora na portalach społecznościowych.
 5. Organizator ma prawo weryfikacji czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie, jak również podania adresu siedziby i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagród.
 • 6. Warunki uczestnictwa w Konkursie i odbioru Nagród
 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji profilu na Portalu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, spełnienie wszystkich przesłanek określonych w § 2 Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 5 Regulaminu.
 3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie. Nie wpływa to jednak na ważność zawartej z Organizatorem umowy inwestycyjnej.
 4. O przyznaniu Nagród decyduje Organizator.
 5. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika Nagrody jest przesłanie w terminie 7 dni od dnia opublikowania informacji o Nagrodzie, wiadomości email pod adres: hurt@miglo.pl zawierającej następujące dane:
 6. nazwa przedsiębiorstwa;
 7. adres korespondencyjny;
 8. numer telefonu;
 9. adres mailowy;
 10. określenie wybranej Nagrody wg § 3 Regulaminu.
 11. Ponadto w wiadomości, o której mowa w ust. 5, musi znaleźć się oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam świadomą zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych ujawnionych w związku z udziałem w Konkursie „Wakacje 2022” w celu odbioru nagrody zgodnie z Regulaminem tegoż Konkursu”.
 12. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 5-6, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do Nagrody.
 13. Przyznana w Konkursie Nagroda zostanie wysłana zwycięzcy konkursu do 30-stu (słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 5-6.
 14. W razie braku dostępności co najmniej jednego egzemplarza którejkolwiek spośród Nagród, Organizator wymieni tenże przedmiot na inny podobny o maksymalnie zbliżonej wartości.
 15. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 16. Wyróżniony Uczestnik może zrzec się prawa do przyznanej mu przez Organizatora Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent, z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w ust. 10.
 17. Wyłącza się możliwość przelewu przez Uczestnika wierzytelności powstałych z tytułu uczestnictwa lub wygranej w Konkursie.
 • 7. Zakres odpowiedzialności Organizatora
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w razie podania przez Uczestnika nieaktualnych, nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych korespondencyjnych. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich w razie podania przez Uczestnika nierzetelnych lub nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi ani kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności zaś Uczestników, którzy:
 4. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 5. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Platformy;
 6. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Platformy kont/profili osób trzecich;
 7. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 8. tworzą fikcyjne konta/profile na Platformie;
 9. nie są czynnymi podatnikami podatku VAT.
 • 8. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych (ADO) udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Kontakt z Administratorem Uczestnik może nawiązać:
 2. wysyłając wiadomość mailową na następujący adres: hurt@miglo.pl;
 3. w drodze telefonicznej dzwoniąc pod numer telefonu 605997612 od poniedziałku do piątku w godz. 9-17;
 4. w drodze listownej kierując pisemną wiadomość na następujący adres Miglo.pl Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno
 5. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) u Organizatora jest Pan Grzegorz Polak działający z ramienia GŁOWACZ POLAK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z/s w m. st. Warszawa przy ul. Karolkowej, nr 50, lok. 4, posiadającej numer KRS: 0000656387, REGON: 366229420, NIP: 6010088063. Konktakt z IODO Uczestnik może nawiązać:
 6. wysyłając wiadomość mailową na następujący adres: biuro@gpkp.pl;
 7. w drodze telefonicznej dzwoniąc pod numer telefonu + 48 535 995 607 od poniedziałku do piątku w godz. 9-17;
 8. w drodze listownej kierując pisemną wiadomość na następujący adres: Pl. Kardynała Wyszyńskiego 1, 26-400 Przysucha.
 9. Podanie swych danych osobowych przez każdego Uczestnika ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez każdego Uczestnika do Konkursu.
 10. Wyrażenie świadomej zgody na przetwarzanie danych Uczestnika biorącego udział w Konkursie za pośrednictwem Platformy następuje w ramach wykonania zadania konkursowego określonego w § 5 Regulaminu.
 11. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 12. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagrody zwycięzcy Konkursu.
 13. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:
 14. imię i nazwisko;
 15. numer telefonu;
 16. adres korespondencyjny;
 17. adres e-mail;
 18. adres IP.
 19. Organizator może udostępnić dane osobowe Użytkownika następującym kategoriom podmiotów:
 20. podwykonawcom, czyli podmiotom, za pomocą których ADO realizuje własne zobowiązania jak np. przewoźnicy, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje,
 21. podmiotom świadczącym usługi marketingowe i szkoleniowe,
 22. właścicielom platform informatycznych, w których są przechowywane dane osobowe Uczestnika,
 23. organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 24. Uczestnik ma prawo do:
 25. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 26. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 27. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 28. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;
 29. sprostowania swoich danych osobowych;
 30. przenoszenia swoich danych;
 31. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 32. wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 33. Dane osobowe Uczestnika nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 34. Dane osobowe Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 35. W momencie usunięcia swych danych Uczestnik traci status Uczestnika, a zarazem możliwość uczestnictwa w Konkursie.
 • 9. Ochrona własności intelektualnej
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi.
 2. Zabrania się naruszania w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności poprzez:
 3. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie w sposób elektroniczny lub inny mechanizmu Konkursu lub jego jakiejkolwiek części, a także utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;
 4. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Uczestników na Platformie.
 6. Uczestnik jest zobowiązany naprawić wszelkie szkody poniesione przez Organizatora, jeżeli szkody takie powstaną w wyniku nieprawidłowości oświadczeń lub zapewnień złożonych przez Uczestnika w takim zakresie, w jakim będzie to wynikało z jego winy.
 7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu zgłoszenia Uczestnika w Konkursie.
 8. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.
 • 10. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych naruszeń powinny być zgłaszane Organizatorowi w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu za pomocą co najmniej jednego z pisemnych kanałów komunikacyjnych wymienionych w § 8 ust. 1 Regulaminu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.
 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika Konkursu, jak również opis reklamowanego zdarzenia.
 3. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od Uczestnika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
 4. Forma pisemna reklamacji jest zastrzeżona pod rygorem nieważności.
 5. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane, nie później jednak niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od ich otrzymania przez Organizatora.
 6. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą co najmniej jednego z pisemnych kanałów komunikacyjnych wymienionych w § 8 ust. 1 Regulaminu.
 7. Dane udostępnione przez Uczestników w związku ze zgłoszeniem reklamacji wykorzystane będą przez Organizatora wyłącznie w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację.
 • 11. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Wszystkie postanowienia Regulaminu wchodzą w życie dnia 1 sierpnia 2022 r. i obowiązują do odwołania.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora w tym przedmiocie będą wiążące i ostateczne.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie wszystkich lub niektórych funkcjonalności Platformy.
 7. Organizator jest uprawniony do zmiany wszelkich postanowień Regulaminu w okresie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 8. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 9. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny.
 10. Regulamin dostępny jest dla Uczestników pod następującym adresem internetowym:

www.miglo.pl/pl/i/KONKURS/26).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl